شوک فرهنگی!

چند روز پیش داشتم یه سری رشته توییت بامزه راجع به شوک فرهنگی ایرانیا پس از مهاجرت میخوندم، گفتم چندتاش رو که خودم تجربه کردم رو بنویسم براتون😅

بیشتر بخوانید