و امریکا !

و تا اینکه به امریکا اومدم!

در اینجا؛

از زندگی در امریکا، از این فرهنگ، سبک زندگی، مردم و هر آنچه که در اینجا در چند سال آتی تجربه خواهم کرد، سعی میکنم بنویسم….